Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


ДОБРОДЕТЕЛИ
530 добродетели

ОТЕЦ Любов Живот Святост Мъдрост Вечност Истина Сила Благодат Христосъ

начало

ОТЕЦ
Безкористие
Девственост
Космичност
Неопетненост
Непоквареност
Целомъдрие
Чистосърдечие
Чистота
начало

Любов
Братолюбие
Възлюбване
Грижливост
Даряване
Деликатност
Добро
Добродушие
Доброта
Дълготърпение
Емпатия
Ефирност
Женственост
Извинение
Изкусен
Изкуство
Изтънченост
Лекота
Любезност
Любете
Люби
Любов
Любовта
Любя
Магнетизъм
Мекота
Милост
Милосърдие
Насърчаване
Нежност
Незлобливост
Обич
Обичам
Обичаме
Обичамте
Обичта
Обожание
Отзивчивост
Пластичност
Приемане
Приятелство
Простителност
Простота
Прошка
Скромност
Смекчаване
Сърдечност
Сърцата
Сърцето
Състрадание
Съчувствие
Толерантност
Умиление
Упование
Усърдие
Утеха
Утешение
Учтивост
Човеколюбие
Човечество
Чувства
Чувствам
Чувстваме
Чувствата
Чувствителност
начало

Живот
Активност
Безсмъртие
Безстрашие
Героизъм
Доблест
Дръзновение
Енергичност
Жив
Живее
Живея
Живеят
Живот
Живота
Жизненост
Закрила
Защита
Издръжливост
Инициативност
Интензивност
Кавалерство
Крепкост
Мощ
Мъжество
Невъзмотимост
Негневливост
Ненасилие
Несмущаване
Ограждане
Оживотворяване
Опазване
Пламенност
Победа
Постоянство
Превъзмогване
Решителност
Сигурност
Смелост
Стабилност
Твърдост
Устой
Устойчивост
Устояване
Хладнокръвие
Храброст
начало

Святост
Акордиране
Благослов
Благословение
Вдъхновение
Здраве
Здравето
Здравина
Здраво
Изповед
Изповядам
Изповядат
Изправяне
Изпълнителност
Изцеление
Новаторство
Обещание
Обновление
Оздравее
Оздравяване
Отговорност
Очистване
Подредба
Подреждане
Покаяние
Порядък
Порядъчност
Посвещение
Правда
Прочистване
Равновесие
Регулиране
Ред
Светии
Светия
Свят
Справедливост
Съгласие
Тониране
Хигиена
Хигиеничност
начало

Мъдрост
Бдителност
Безкритичност
Благодарност
Благоразумие
Бодрост
Будност
Ведрина
Веселие
Внимателност
Възпяване
Възхвала
Гениалност
Досетливост
Дълголетие
Етика
Законотворчество
Здравомислие
Знамение
Знание
Идейност
Изслушване
Интелект
Интелигентност
Логичност
Любознание
Мислене
Мисли
Мислите
Мисля
Мисъл
Мисълта
Морал
Наблюдателност
Напътсвие
Наука
Неосъждане
Нравственост
Озарение
Ораторство
Осияние
Осмисляне
Остроумие
Осъзнаване
Подвижност
Послушание
Правосъдие
Предвидливост
Предпазливост
Предсказване
Пророчество
Просвета
Просветление
Пъргавина
Радост
Радостни
Размишление
Разум
Разумен
Разумност
Сияят
Славомъдрие
Славословие
Сладкодумие
Снизхождение
Схватливост
Съвест
Съжаление
Съзнателност
Съобразителност
Трезвеност
Ума
Умен
Умовете
Упътване
Учен
Ученичество
Ученолюбие
Философ
Философия
Широта
Щастие
Яснина
Ясновидство
Яснота
начало

Вечност
Азовост
Бащинство
Безграничност
Безкрайност
Благополучие
Богатеене
Вглъбяване
Вдълбочаване
Впечатлителност
Възпитание
Възпоменание
Възраждане
Добродетел
Добродетелност
Душа
Душата
Душевен
Душевно
Души
Душите
Дълбоко
Дълбочина
Еволюция
Единият
Задълбочавам
Заземяване
Изобилие
Индивида
Индивиди
Индивидуализация
Индивидуалност
Майчинство
Мир
Младост
Многообразие
Мълчание
Надежда
Новораждане
Обновяване
Омиротворение
Оплодяване
Освежаване
Отглеждане
Отрастване
Памет
Паметливост
Плавност
Плодородие
Подмладяване
Порастване
Постепенност
Почивка
Преуспяване
Прилежание
Причинност
Произвеждане
Прорастване
Раждане
Развитие
Разгръщане
Размножаване
Разнообразие
Разпознаване
Растеж
Самоопределение
Свежест
Спокойствие
Стремеж
Тишина
Уникалност
Успех
Успокоение
Устрем
Устременост
Утихване
Физическа
Физическия свят
начало

Истина
Безпристрастност
Благовестие
Благозвучие
Благопристойност
Божиите работи
Братство
Великолепност
Величие
Верност
Воля
Възвишеност
Вяра
Вярата
Вярвай
Вярвате
Вярност
Действия
Доброволност
Доверие
Достойнство
Единение
Единиение
Единомислие
Единство
Естественост
Естетичност
Идеал
Идеализъм
Идеалното
Избор
Изпълнителност
Искреност
Истина
Истината
Истинност
Истинолюбие
Колективност
Красота
Миротворчество
Музикалност
Неизменост
Непоколебимост
Непринуденост
Обединение
Обективност
Освободен
Освободят
Освобождение
Откровеност
Подкрепа
Помагане
Помощ
Правдивост
Праведен
Праведни
Праведници
Праведност
Правене
Правя
Преданост
Приложение
Примирение
Пробудят
Пробуждане
Проповед
Работа
Работата
Работливост
Работолюбие
Реализация
Реализиране
Реализъм
Реч
Речта
Самоуважение
Свобода
Свободата
Свободен
Свободолюбие
Сериозност
Слово
Словото
Служене
Смисъл
Строгост
Събудят
Събуждане
Съединени
Съединиш
Съзвучие
Точност
Трудолюбие
Хармония
Цел
Целенасоченост
Целеустременост
Центрираност
Чест
Честност
начало

Сила
Благородство
Благост
Благотворителност
Блаженство
Боголюбие
Великодушие
Взискателност
Власт
Воля
Въздържание
Духа
Засилвам
Засилят
Икономичност
Контрол
Концентрация
Могъщество
Навременност
Пестеливост
Почит
Ритмичност
Самообладание
Свещено отношение
Свещеност
Себеконтрол
Себеовладяване
Сила
Сили
Силите
Съзидателност
Съсредоточаване
Сътворение
Сътворяване
Такт
Творчество
Трансформация
Трансформиране
Търпение
Уважение
Царственост
Щедрост
начало

Благодат
Благо
Благоговение
Възвисяване
Въздигане
Готовност
Дарба
Доволство
Духовност
Душевност
Жертва
Жертвоготовност
Завършване
Избавление
Извисяване
Изкупление
Йерархичност
Кротост
Медитативност
Медитация
Мистицизъм
Мистичност
Мол
Моление
Молете
Моли
Молил
Молитва
Молитвеност
Молите
Моля
Молят
Набожност
Овенчаване
Одухотвореност
Отдаденост
Поклонение
Помол
Примол
Прослава
Религиозност
Самоотричане
Светия
Себеотрицание
Сетивност
Смирение
Спасение
Съвършенство
Съзерцание
Съзерцателност
Тайна
Тайнственост
Талант
Талантливост
Уединение
Усъвършенстване
начало

Христосъ
Виделина
Вселяване
Възкресение
Възнесение
Лъчист
Освещаване
Подсъзнание
Присъствие
Пълнота
Самосъзнание
Светлина
Светъл
Свръхсъзнание
Слава
Съзнание
Тоталност
Христос
Цялостност


placeholder